Skip to main content
Mini-symposium Goed Werkgeverschap

Mini-symposium Goed Werkgeverschap

Het principe van Goed Werkgeverschap

Inschrijfformulier Mini-symposium Goed Werkgeverschap

Type

Fysieke bijeenkomst

Datum

24 mei 2022
12.30 uur

Mini-symposium Goed Werkgeverschap

Het principe van Goed Werkgeverschap

Graag nodigen wij u uit voor het mini-symposium op dinsdag 24 mei, in aansluiting op de algemene ledenvergadering. We verheugen ons erop om u weer live te ontmoeten.

  • Datum: dinsdag 24 mei, aansluitend op algemene ledenvergadering
  • Tijd: 12:30 – 15:30 uur (dit is inclusief lunch en vanaf 15:30 uur een netwerkborrel)
  • Locatie: Leerhotel Het Klooster, Daam Fockemalaan 10, 3818 KG Amersfoort
  • Eigen bijdrage: voor leden: € 75, voor niet-leden: € 110

Van zeven naar acht?

In de code Goed Toezicht zijn zeven principes van kwalitatief goed toezicht vastgelegd. Maar onder invloed van grote problemen op de arbeidsmarkt en de impact van Covid staat de kwaliteit van het stelsel in onderwijs en kinderopvang nog meer onder druk. Dit stelt ons voor de vraag of wij als toezichthouders vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid niet meer betrokken zouden moeten zijn bij het zoeken naar oplossingen. Beperkt onze werkgeversrol zich alleen tot het arbeidsvoorwaardenbeleid van de bestuurder of trekken we het breder? Het is tegen deze achtergrond dat vanuit de leden van de VTOI-NVTK de vraag naar voren is gekomen of en hoe er invulling kan worden gegeven aan het principe van Goed Werkgeverschap. Een principe dat als achtste principe later wordt toegevoegd aan de Code Goed Toezicht, dat is althans de vraag die voorligt.

Maar wat verstaan we eigenlijk onder Goed Werkgeverschap en hebben we daarover gedeelde beelden en hoe borgen we het binnen de RvT? Betekent dat RvT’s hun remuneratiebeleid moeten herijken? En zijn we daar als gezamenlijke RvT’s wel voldoende voor toegerust?
Over deze vragen gaan we samen in gesprek en vooral in discussie.

Vijf aandachtsgebieden voor RvT

We gaan in deze discussie uit van de vijf aandachtsgebieden voor de raad van toezicht (uit de publicatie ‘De smalle en brede werkgeversrol van de raad van toezicht’):

 1. Werkgever van de bestuurder;
 2. Verantwoordelijk voor het inrichten van het topteam van bestuurder en directieleden en de onderlinge bevoegdheden;
 3. Toezichthouden op talentontwikkeling in de organisatie zelf;
 4. Toezicht houden op de randvoorwaarden en omstandigheden in het dagelijks werk van alle  werknemers;
 5. Zorg voor de RvT zelf: Hoe borg je de rol en het functioneren van de RvT op werkgeversgebied.

Programma

Wat kunt u verwachten? Na de lunch gaat onze middagvoorzitter Lisa Peters in gesprek met een aantal tafelgenoten, waaronder Monika Milz, auteur van ‘De brede en de smalle werkgeversrol van de raad van toezicht’, die deskundig zijn op het gebied van governance en bestuur. Dit plenaire gesprek wordt gevolgd door een bespreking in groepen, met een oriëntatie op de praktijk van het toezichthouden. De groepen delen we in op onderwijs of kinderopvang, afhankelijk van de sector waar de individuele deelnemers werkzaam zijn.

We sluiten af met een netwerkborrel.

Met vertegenwoordigers van stakeholders

We kunnen ons voorstellen dat u ook met uw bestuurder(s) spreekt over het onderwerp van deze ledenbijeenkomst. We zijn ons ervan bewust dat er verschillende opvattingen bestaan over Goed Werkgeverschap en hoe je dat praktisch vorm geeft. Daarom hebben we voor deze bijeenkomst ook vertegenwoordigers van onze stakeholders uitgenodigd, in het bijzonder de (bestuurs-)leden van de Branchedirecteuren Kinderopvang (BdKO) en van de Vereniging van Onderwijsbestuurders (VvOB). Beide verenigingen zullen vertegenwoordigd zijn op 24 mei.